Telefon 019-12 10 30
Mobil  070-555 55 52


Kvalitet och Miljö

Ett integrerat system för verksamhetsledning

Akva Terra arbetar sedan 2002 enligt ett integrerat system för
verksamhetsledning. Systemet som är processorienterat utgår
från:

ISO 9001 - Ledningssystem för kvalitet

ISO 14001 - Miljöledningssystem

AFS 2001:1 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om  systematiskt
arbetsmiljöarbete                   

SRVFS 2004:3 - Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt
brandskyddsarbete

Vårt ledningssystem gör att viktiga krav på kvalitet, miljö, hälsa,
säkerhet och kompetensförsörjning beaktas och uppfylls i ett
naturligt sammanhang.

Ledningssystemet är väl dokumenterat i form av en verksamhets-
handbok med kvalitets- och miljöplaner samt instruktioner och
checklistor för kritiska processer i verksamheten.

                     Kvalitets- och Miljöpolicy