Telefon 019-12 10 30
Mobil  070-555 55 52


Vårt viktigaste livsmedel


Vatten är av avgörande betydelse för alla kända former av liv och
i särklass vårt viktigaste livsmedel. En hög kvalitet på vårt dricks-
vatten är en förutsättning för att vi ska må bra.
Jämfört med många andra länder har vi i Sverige mycket goda
möjligheter att framställa ett bra dricksvatten.
 
Grundvatten utgör en betydande dricksvattenresurs och i Sverige
tas ca hälften av samhällets vatten från grundvatten, den andra
hälften tas från ytvatten. I de flesta andra länder i Europa svarar
grundvatten för en betydligt större andel av vattenförsörjningen.

I industriell verksamhet utgör vatten en nyckelkomponent som
bl.a. råvara, energibärare, lösningsmedel och transportör.
 
Att vårt grundvatten skall ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning, samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag, är ett av de miljökvalitetsmål som vår
riksdag beslutat om. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska
nås inom en generation                     Läs mer hos SGU som är målansvarig myndighet